OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

J&V komfort, s.r.o., informuje subjekty údajů v souladu s čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (nazývané dále také "nařízení"), (Informace o zpracovávání osobních údajů subjektu údajů podle čl. 13 a 14 Nařízení), že:
 
 1. Správce zpracovávající osobní údaje je obchodní korporace J&V komfort, s.r.o., Růžová 100/10, 664 64 Dolní Kounice, IČO: 05979561, email: hortus.spes @ seznam.cz (dále jen „správce“)
 2. Důvod a oprávněnost zpracovávání osobních údajů: Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány na základě právního důvodu pro účely realizace plnění povinností vyplývající zejména z objednávky subjektů, kupní smlouvy – vystavení faktury a následného dodání zboží. Osobní údaje se zpracovávají na základě nutnosti pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem / smluvním požadavkem resp. požadavkem, který je potřebný pro uzavření smlouvy, případně pro vyřízení reklamace. Subjekt údajů má povinnost poskytnout osobní údaje, v případě že je neposkytne, není možné řádně vystavit fakturu, případně vyřídit reklamaci. Správce údajů zpracovává také osobní údaje za účelem oprávněných zájmů správce k poskytnutí relevantního obsahu na internetových stránkách http://www.kvetina.net. Na základě oprávněného zájmu takto jsou zpracovávány zejména osobní údaje automatiky získané návštěvou subjektů na internetových stránkách http://www.kvetina.net. Jedná se především o tvz. cookies (viz také na http://kvetina.net/zasady_cookie.htm) sloužící ke sledování návštěvnosti stránek http://www.kvetina.net a personalizaci nabízeného reklamního obsahu na těchto stránkách.
 3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány jsou: zákazníci a obchodní partneři.
 4. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je: jméno a příjmení fyzické osoby, resp. obchodní jméno nebo název právnické osoby, adresa trvalého pobytu fyzické osoby, resp. adresa sídla právnické osoby, adresa pro doručení, e-mailová adresa subjektu, telefonní číslo subjektu, IČ, DIČ, údaje o zboží a službách, které jsou objednány, případně fakturovány, údaje o způsobu doručení a platby.
 5. Poskytnutí osobních údajů třetím osobám: Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům, jako jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis. Správce v případech kdy je nutné pro účely realizace plnění jeho povinností vyplývající zejména z objednávky subjektů, kupní smlouvy – vystavení faktury a následného dodání zboží předává osobní údaje třetím subjektům, kterými jsou při dodání zboží subjektem zvolený dopravce, který tyto osobní údaje dále zpracovává na základě právního důvodu ke splnění objednávky, kupní smlouvy s cílem doručit objednané zboží. Osobní údaje subjektů jsou dopravci předány, dle vyplněné objednávky a zahrnují především jméno a příjmení subjektu, doručovací adresu, tel. číslo, e-mail a v případě, že nebylo zboží uhrazeno předem, tak i částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat. Jen se souhlasem subjektu údajů, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.
 6. Předávání osobních údajů do třetích zemí (mimo EU) nebo mezinárodních organizací se neprovádí.
 7. Zdroj osobních údajů: Osobní údaje byly získány přímo od subjektu údajů (e-mailem, telefonicky, prostřednictvím objednávkového systému e-shopu na internetové adrese http://www.kvetina.net nebo osobně).
 8. Doba zpracovávání osobních údajů: Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu. Správce dále upozorňuje, že osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
 9. Správce nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.
 10. Práva dotčených subjektů: Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány a to zejména k těmto informacím:
 • jaké jsou účely zpracování osobních údajů,
 • jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů,
 • kdo, kromě správce, je příjemcem osobních údajů,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • informace o zdroji osobních údajů, pokud se subjekt domnívá, že nebyly získány přímo od subjektu, dále pak má subjekt právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu.  V případě že správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt má také právo být informován o porušení zabezpečení jeho osobních údajů. Subjekt údajů může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: hortus.spes @ seznam.cz, nebo písemně na adresu správce.
 1. Zabezpečení osobních údajů: Zabezpečení osobních údajů proti neoprávněnému přístupu a zneužití je realizováno přiměřenými opatřeními jak technického, tak organizačního rázu, která jsou pravidelně kontrolovány jak jejich zabezpečení, tak jejich ochrany. Data jsou uložena na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem, dále pak na jednotném lokálním uložišti s omezeným a zabezpečeným přístupem.
 2. Osobní údaje osob mladší 16-let: Internetový obchod umístěný na doméně http://www.kvetina.net není prioritně určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).
Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018, přičemž jsou k dispozici elektronicky na http://www.kvetina.net/gdpr.htm.


Zahradnictví Hortus spes WWW.KVETINA.NET

Nahoru